Verksamhetsberättelse


Barnpedagogiskt forum

                                                                                                                                                                                      

Verksamhetsberättelse för 2021

                                                                             

Barnpedagogiskt forum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp med representanter för universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med syfte att samla in och sprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor. Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar, studiebesök och studieresor.

 

I samband med årsmötet den 8 juni 2021 omvaldes till ny styrelse: Eivor Ahl, Harriet Tegard-Björck, Thomas Holgersson, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Som suppleant omvaldes Susanne Ekstrand. Då vakans rådde betr den andra suppleantplatsen beslutades att vid ett senare tillfälle göra ett fyllnadsval. Vid ett konstituerande styrelsemöte omvaldes Monica Hallborg Jedenberg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare. Till revisor valdes Ingela Olsson.

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 möten varav 7 var digitala. I samband med årsmötet hölls också ett styrelsemöte. Av de övriga fysiska styrelsemötena  skedde tre i samband med studiebesök i olika kommuner. Dessutom har BPF haft 7 digitala möten med Progettinfanzia i Italien för att  planera eventuella studieresor 2022. Styrelsemedlemmarna har medverkat helt ideellt utan någon ersättning. Då BPF är en ideell förening ska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas i den ekonomiska rapporten vid årsmötet.

 

Vid årsmötet 2021 diskuterade vi vilka aktiviteter som skulle kunna vara genomförbara under 2021 - 2022 med tanke på coronapandemin och alla restriktioner i samband med den. De aktiviteter som årsmötet i första hand såg möjliga att genomföra skulle kunna vara att

*  fortsätta studieresorna till Bassa Reggiana samt att utveckla vår idé om en

    fördjupningsutbildning där

*  ha fokus på att följa upp BRIC-projektet genom att skriva färdigt manus till

    boken om projektet, trycka och implementera boken

*  sörja för återväxten i styrelsen genom att skapa kontakter ute i olika

    verksamheter

*  följa upp idéer från nätverksträffen hösten 2019, t ex studiebesök,

    pedagogiska kaféer

*  planera för BPF:s 40-årsjubileum

 

Intresset för och önskemål om att delta i våra planerade studieresor till Bassa Reggiana i Italien våren 2021 var ca 70 personer fördelade på tre studieresor. Då pandemin alltjämt pågick efter starten i mars 2020 bedömde vi efter kontinuerliga samtal med Progettinfanzia  att det inte heller var möjligt att genomföra resorna våren 2021. BPF skickade därför ut information om detta till dem som både under 2020 och 2021 anmält sig till resorna och förhörde sig samtidigt om intresse fanns att försöka genomföra resorna till våren 2022 i stället. Intresset var stort.

 

Förutom de planerade studieresorna under våren 2021 hade BPF utvecklat ett fördjupat samarbete med Progettinfanzia genom att anordna en fördjupad kurs/utbildning för tidigare deltagare i vårens resor. I slutet av året 2019 gick vi ut med en inbjudan till ”Projektarbete och pedagogiskt dokumentation” som planerades att genomföras v 41, 2020. Deltagarantalet begränsades till 15. Betydligt fler anmälde sitt intresse att få delta. Tyvärr kunde inte heller den utbildningen genomföras varken hösten 2020 eller 2021 på grund av coronapandemin. BPF informerade de anmälda deltagarna om detta och förhörde sig samtidigt för om intresse fanns för att genomföra den hösten 2022 i stället. Gensvaret var stort även här.

 

Hösten 2019 hade BPF bjudit in till ett möte med representanter för olika funktioner inom förskolans och skolans områden för att få tankar och idéer om hur BPF skulle kunna bidra till utveckling av verksamheterna. Avsikten var att ha ett uppföljande möte med dessa under 2020 vilket tyvärr fick annulleras på grund av restriktionerna med anledning av pandemin. Detsamma kom tyvärr att gälla även för 2021.

 

Då erfarenheterna och samarbetet av vårt tidigare BRIC-projekt har varit så positiva i de tre länderna England, Italien och Sverige föddes under 2018 tankarna på någon form av fortsättning för att sprida kunskapen och erfarenheterna av projektet till andra intresserade pedagoger och förskolor. Den centrala projektgruppen i BRIC kom fram med många idéer om hur kunna gå vidare i form av ett slags BRIC+. På grund av pandemin har planerna fått skjutas på framtiden. Den enda aktivitet som enligt de tidigare planerna var möjlig att genomföra tillsammans med samarbetsparterna var att beskriva projektet, dess erfarenheter och reflektioner i form av en bok. Arbetet med manuset av boken påbörjades våren 2020 och avslutades under hösten 2021. Från England medverkade professor Tim Waller, från Azienda Servizie Bassa Reggiana (ASBR) i Italien Patrizia Benedetti och Alessandra Ferrari och från Barnpedagogiskt forum Eivor Ahl och Monica Hallborg Jedenberg. Ett slutgiltigt utkast av boken kommer att lanseras i maj 2022 och tryckas hösten 2022.

 

Vid en tillbakablick på BPF:s verksamhet under 2021 kan vi i styrelsen konstatera att arbetsinsatserna har varit få även detta år med anledning av coronapandemin. Vi har i första hand fokuserat på att hålla lågan levande i BPF genom våra styrelsemöten och genom information till alla pedagoger som var intresserade av våra planerade studieresor. Dessutom har vi ägnat en hel del tid till att sammanställa boken om BRIC.

 

Under hösten kunde vi äntligen börja att planera för våra studieresor våren 2022 då pandemin började avta. Våra ambitioner att göra studiebesök i samband med våra styrelsemöten har vi också kunnat påbörja. I september besökte vi ”Tredje rummet” i Floda och fick ta del av hur man i olika förskolor skapar ett ekologiskt och hållbart tänkande hos förskolebarnen. I oktober besökte vi en  fritidsverksamhet i Partille, en ”Ur och skur skola”, med många demokratiska inslag och i november besökte vi förskolor i Marks kommun som arbetar mycket  enligt Reggio Emilias filosofi.

 

Ett kännetecken för BPF är att ha kvalitet i de aktiviteter som vi erbjuder och att skapa möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och ekonomiskt kunna delta i dessa. Under verksamhetsåret 2021 har vi på grund av pandemin tyvärr inte haft möjlighet att erbjuda någon kompetensutveckling för dessa utan fått sträva efter att hålla kontakter levande med pedagoger och kommuner.

 

Viktiga frågor för oss i BPF att fortsätta att arbeta med under 2022-2023 är

  • Fortsatt samarbete med Bassa Reggiana och fortsätta anordna studieresor dit
  • Fortsatt planering och genomförande av fördjupningskursen i samarbete med Bassa Reggiana
  • Följa upp de förslag som kom fram vid en nätverksträff under 2019
  • Förbättra informationen och kommunikationen med omvärlden genom att bl a utveckla vår hemsida och andra digitala medier
  • Hur hålla erfarenheterna av BRIC-projektet vid liv? Kan vi fortsätta med BRIC:s idéer på olika sätt i relation till hållbar framtid? Vad kan vi göra mer än att sammanställa erfarenheterna i en bok?
  • Hur kan vi beakta den nya läroplanen för förskolan med bl a betoning på lek och undervisning?
  • Hur kan vi sörja för återväxt inom styrelsen i BPF? Genom uppföljande verksamhet där BPF t ex gör studiebesök på förskolor och förlägger styrelsemöten på dessa?
  • Fortsätta planeringen av BPF:s 40- årsjubileum

 

 

För styrelsen

Monica Hallborg Jedenberg, ordförande