BRIC.


BRIC.

Förskolebarn, demokratiska mötesplatser och demokrati. Deltagare i BRIC-projektet är från England, Italien och Sverige.

Projektet har pågått i 3 år från och med september 2014 till och med augisti 2017 och innebär att förskollärare, barn och föräldrar utforskar demokratiska mötesplatser i offentliga rum. Projektet har finansierats av Europeiska unionen och letts av professor Tim Waller vid Anglia

Ruskin University.

 

BRIC syftar till att uppnå följande mål:

1. Utbyte av god praxis mellan förskollärare i tre länder, Italien, Sverige och Storbritannien.

2. Systematisk utbildning kring hur man arbetar med att utveckla demokratiska mötesplatser som

     värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

3. Riktade aktiviteter för att engagera förskollärare, föräldrar och politiker i den viktiga barndomen.

 

Projektaktiviteter:

BRIC omfattar förskollärare, barn, föräldrar och politiker som vill delta i ett demokratiskt engagemang

kring tre specifika områden:


- Trottoar, gångstig och torg.

- Inomhus t ex bibliotek och museum.

- Utomhus t ex en park eller skog.

Dessa aktiviteter kommer att dokumenteras av och reflekteras hos deltagarna och spridas via

lokala forum mellan deltagande länder.


Välkommen in på hemsidan för BRIC    www.bricproject.org Case Studies

 

Arbetet med BRIC utifrån fokusområdena Förskolebarn, demokratiska mötesplatser och demokrati har

dokumenterats i 6 olika Case Studies. Dessa är på svenska kan köpas av Barnpedagogiskt forum till ett

självkostnadspris på 70 kr/ex.

Nedan presenteras respektive Case Study med en bild av framsidan.


Barnpedagogiskt forum | Hagtornsvägen 5, 442 77 Romelanda  | info@bpforum.se